Torbalı Belediyesi Hizmet Binası ve Kent Meydanı

Torbalı Belediye  Binası Proje Yarışması

1900’lere kadar küçük bir nahiye olan Torbalı, tarihi arka planında pek çok uygarlığa dair izler barındırır. 1860 yılında ülkenin ilk demiryolu hattının bölgeden geçmesi ile ulaşılabilirliği artan bölgenin, 1879’da II. Abdülhamid’in yörede çiftlikler satın alması ve ardından camiler, okullar, su şebekeleri gibi yapısal ve kentsel çalışmalar yaptırması ile gelişim ve büyümesinin ilk adımları atılmıştır.  Bölgede 1990’lı yıllardan itibaren sanayileşme alanında yaşanan olağanüstü artış, Torbalı’yı ülke çapında önemli bir sanayi merkezine dönüştürmüş ve bu dönüşüm nüfusu, dolayısıyla günlük yaşamı, kentsel yapılaşmayı ve ihtiyaçları da hızlı bir değişime sürüklemiştir. Dönüşümdeki bu hız, kentlinin sürece adaptasyonunu zorlaştırmakta, kentsel işleyişte sorunlara yol açmakta ve kentsel bellekte travmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı programatik ihtiyaçları ele alırken, kent belleğinden referanslar ile mevcut ya da yitirilen değerleri korumak/yeniden gündeme getirmek ve kentsel işleyişte yaşanan travmalara çözüm önermektir. Demiryolunun doğu yakası kent merkezini ve ticari alanları/çarşı caddelerini ihtiva ederken, batı yakasında yoğunlaşan kamu yapıları, stadyum, koru gibi açık alanlar yer almaktadır. Yarışmaya konu olan bölge, belediye binası, pazaryeri, sosyal tesisler, kent meydanı ve yakın çevresinde muhtarlık, cami gibi alt odakları barındırmakta ve bu odaklar demiryolunun iki yanına dağılmaktadır. Torbalı Belediyesi Hizmet Binası ve Kent Meydanı Projesi​, tüm öneri işlevleri strüktüre eden bir omurga ile demiryolunun iki yakasını birbirine bağlamayı hedeflemektedir. Oluşturulan güçlü imge ve işleyiş sayesinde, programa eklemlenen işlevler birbirini ve proje alanını beslemekte ve “omurga” birbirine kenetlenen bir sistem oluşturmaktadır. Tasarlanan kolonad, gölgelikli bir yaya promenadı ve tüm alanı birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görürken aynı zamanda kent meydanını tanımlayan yarı geçirgen bir çepere dönüşür. İşleyiş sürekliliğini ve yaya akışını sağlayan kolonad, iç yüzeyine eklemlenen ikinci bir modüler sistemle dinamizm kazanır. Bu ikincil strüktür, stabil kolonadın aksine değişkenlik ve dönüşebilirlik önermektedir. Çekirdekleri ve Pazar için gerekli alt yapıyı da barındıran bu esnek sistem aynı zamanda Pazar olmayan günlerde meydanı besleyen fonksiyonları barındırır. Bu ikincil hat, hafif çelik strüktürden oluşan modüler sistem sayesinde, alanın ihtiyacına göre hem fonksiyonel hemde mekânsal olarak değişip dönüşebilmektedir. Pazarın olduğu günler hareketli üst örtü ve kolonad sayesinde daha içe kapalı bir işleyişe sahip olan kent meydanı, diğer günlerde çepere eklemlenen sosyal/kültürel/ticari fonksiyonlara ev sahipliği yapan, cazip bir odak noktasına dönüşmektedir. Gölge/yarı gölge/açık alan çeşitliliği, bireysel/grup aktivitelerine imkan sağlayacak şekilde farklılaşan donatılar, temaşa/etkinlik, toplanma gibi farklı kentsel aktiviteleri barındırır.

Belediye Binası Proje Yarışması | Torbalı Belediyesi  | Ofis Binası | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED