Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Kentsel Tasarım Projesi

MERSİN KIYI – KENT İLİŞKİSİ ve KENTSEL TASARIM ANA SORUNLAR

Mersin, kıyı ile bağları zayıflamış bir kıyı kentidir. Türkiye’nin en uzun kıyı bandına sahip kentlerinden biri olmasına rağmen, deniz görsel bir imgeye dönüşmekten öteye geçememektedir. Kent boyunca uzanan kıyı bandındaki  kentsel tasarım ve planlama eksiklikleri, odak noktalar oluşturulmaması ve farklı fonksiyonlar enjekte edilememesi sebebi ile kıyı bandı, kilometrelerce uzunlukta tanımsız park alanlarına dönüşmektedir. Kordon boyunca yürüyüş yolu ile deniz arasında bir bariyer gibi yer alan beton parapet ve kayalıklar, deniz ile doğrudan ilişki kurulmasının engellemektedir.Deniz günlük hayattan kopmakta, kıyı aktiviteleri tek tipleştirmektedir. Bu sebeple deniz görsel bir obje olmaktan öteye geçememektedir.

Yeni kent merkezinde yer alan alışveriş merkezleri, yeni cazibe noktalarını oluşturmuştur. Eski kent merkezindeki çarşı caddeleri, yeni nesil ticaret ve kafe-restoran anlayışının doğurduğu mimari gereksinimleri karşılayamamış ve cazibesini kaybetmiştir. Yeşil alan ve diğer rekreasyon alanlarındaki yetersizlik, alışveriş merkezlerine kapanan ticari faaliyetler nedeniyle kentlinin vakit geçirebileceği alanlar ve etkinliklerdeki çeşitlilik tek tipleşmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak da kamusal alan üretimi azalmış, kentte ciddi bir “nitelikli kamusal alan” ihtiyacı doğmuştur.

Tasarım Kararları

Günümüzde Çamlıbel bölgesinde, Jansen planlarında yer alan alçak yapıların yerini yüksek yapılar almıştır. Mevcut otopark alanları bölge için yetersiz kalmış, yol boyunca park etmiş araç dizileri nedeniyle bölgedeki yaya sirkülasyonu ciddi zarar görmüştür. Geçmişten beri önemli bir ticaret bölgesi olan Çamlıbel, cazibesini kaybetmiştir.

Askeri alanların yarattığı kopukluklar ve bölgenin bütüncül bir kentsel tasarım ile ele alınmayışı nedeniyle her bir bölgenin (stadyum, lunapark, Cumhuriyet Meydanı, Çamlıbel Limanı, Müftü Deresi) potansiyeli kendi içine hapsolmuş, birbirini destekleyebilecek fonksiyonlar birbirinden kopmuştur.

Projenin ana motivasyonu, tespit edilen kıyı – kent ve zonlar arası kopuklukları bağlamaktır. Önerilen yaya aksı, alanı strüktüre edip, yaya sirkülasyonunu ve yapılaşmayı şekillendirip, alanı artiküle eder. Kentsel tasarım alanında yer alması öngörülen iki ana işlev olan Ticaret Merkezi ve Stad Meydanı arasında düzenlenen aks, zonları birbirine bağlarken, altyapı ve donatıları da içinde barındırır. Yarımadayı bölümleyen bu strüktür, kumsal zonu, meyve bahçeleri, koru ve mesire gibi zonları, barındırdığı donatı alanları ve yaya sürekliliği ile besler. Geniş proje alanını birbirine bağlayan bu omurga boyunca jakaranda ağaçları ile kentsel ve turistik bir imge oluşturulur. Omurga konumlanışı ve zonlama, yapılaşmış alan – yeşil alan dengesini gözetecek şekilde yapılır.

1.Ödül | Kentsel Tasarım | Master plan| Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu| Millet Bahçesi | Çamlıbel Limanı | Kamu yapıları | Dodofis Mimarlık OfisiIstanbul Mimarlık ofisleri | Mersin Millet Bahçesi 

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.